On 5.2 kl. 12.30- Hagaborg, Florahemmet, Hagalund

On 12.2 kl. 17.30 Nykarleby sjukhem

To 26.3 kl. 12.45- Nykarleby Vårdavdelning (HVC Bäddavd.), Attendo Haga

On 1.4 kl. 12.30- Hagaborg, Florahemmet, Hagalund

On 27.5 kl. 12.30- Hagaborg, Florahemmet, Hagalund

To 9.7 kl. 12.45- Nykarleby Vårdavdelning (HVC Bäddavd.), Attendo Haga

On 15.7 kl. 12. 30- Hagaborg, Florahemmet, Hagalund